Plaatsing:

- Plaatsing van in de zaak aangekochte goederen worden in voorkomend geval volgens offerte of in regie uitgevoerd, de afspraak hierover wordt uitdrukkelijk voor de werken afgesproken.

- Plaatsing van goederen gekocht buiten de zaak worden steeds in regie uitgevoerd en wij behoudens ons het recht startkost van € 40.00 (ex. BTW) aan te rekenen.
Herstellingen:

 Gezien de aard van het werk zullen de herstellingen steeds in regie worden uitgevoerd.

Advies:

 Advies bij ontwerp en ontwerp wordt per uur aangerekend en wordt ten belope van maximaal 50 % terugbetaald bij aankoop van goederen in onze zaak a rato van een korting van 10 % op de aangekochte goederen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Bestelling

  1. door het plaatsen van de bestelling gaat de klant akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen aan de hieronder vermelde voorwaarden zijn pas geldig als zij schriftelijk zijn vastgelegd.

  2. De persoon of onderneming die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat in voor de betaling van de factuur, ongeacht de goederen aan derden dient geleverd te worden.

  3. Onze offertes worden ofwel via mail of in tweevoud per post verstuurd . Bij per mail verstuurde offerte wordt een reply op deze mail met expliciet vermeld akkoord beschouwd als een definitief aanvaarde bestelling. Bij een per post verstuurde bestelling wordt de bestelling effectief op het moment dat een voor akkoord getekende offerte aan ons adres wordt bezorgd.

  4. Wij behouden ons het recht voor om door ons gemaakte offertes zonder gevolg te laten als deze niet voor akkoord bij ons zijn toegekomen.

 2. Offertes en prijsvermeldingen.

  1. Onze offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na verzending van de offerte, tenzij op de offerte anders is aangegeven. Offertes waaraan door de klant wijzigingen zijn aangebracht verliezen hun bindende kracht ook al worden deze binnen de 14 dagen voor akkoord bezorgd. Mondelinge prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en indicatief.

  2. Alle handelingen en goederen niet uitdrukkelijk vermeld op de offerte zijn supplementair betaalbaar.

 3. Leverings- en uitvoeringtermijnen

  1. De vermelding van leverings- en uitvoeringtermijnen is louter indicatief. het overschrijden ervan kan dan ook geen aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding.

  2. Leverings- en uitvoeringstermijnen kunnen slechts van stipte toepassing zijn op het ogenblik dat wij dit dwingend karakter hebben erkend en schriftelijk in de overeenkomst hebben vastgelegd.

  3. De leverings- en uitvoeringstermijnen  worden verlengd, zelfs al zijn ze door ons als in art. 3.b. vastgelegd, in alle gevallen van overmacht.

  4. Versnelde, dringende levering of uitvoering door de klant binnen een kortere termijn dan voorzien , laat ons toe een meerprijs te vragen.

 4. Voorschot

  1. Het staat ons vrij een voorschot te vragen op de verkoopprijs van de bestelde goederen.

  2. In geval er een voorschot gevraagd wordt, wordt de bestelling pas effectief in uitvoering gebracht op het moment dat het bedrag van het voorschot in ons bezit is.

  3. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar in geval van vernietiging van de bestelling of de opdracht van de klant en dit onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding naar gemeen recht te vorderen.

 5. Klachten

  1. Wanneer de klant de door ons geleverde goederen of uitvoering ondeugdelijk beschouwd hetzij niet beantwoord aan de bestelling wegens zichtbare gebreken, afwijkingen om welke reden dan ook, dient  hij daarvoor klacht in te dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.
   De klacht dient gedaan te worden bij aangetekend schrijven waarin op gedetailleerde wijze moet worden aangegeven waarom wordt geprotesteerd. Elke andere vorm van klacht (o.m. terugzending factuur, telefonische klachten, weigering van de levering...) kunnen niet als aanvaardbare klacht beschouwd worden.
   Partijen verklaren zich akkoord met het feit dat een klacht die niet binnen de acht dagen geformuleerd is geen aanleiding kan geven tot verder gevolg.

  2. Indien goederen worden geweigerd omwille van een de redenen vermeld in 5.a. dan zijn wij enkel en alleen ertoe gehouden deze te vervangen , zonder schadeloosstelling van welke aard dan ook. De vervangen goederen blijven in dat geval in onze eigendom.

  3. Goederen kunnen slechts teruggezonden worden na voorafgaande schriftelijke toestemming.
   Beschadigde of opengemaakte verpakkingen kunnen niet teruggenomen worden.

 6. Risico's

  1. Verzendingen zijn steeds op risico en kosten van de klant, zelfs francoverzendingen.

  2. De kosten van de verzending kunnen ten laste genomen worden door ons, wanneer dit uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen.

  3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan ons door de klant toevertrouwde goederen.

 7. Facturen

  1. De facturen zijn contant betaalbaar in Deinze en de betaling gebeuren in Euro en ten laatste op de overeenkomen vervaldag, welke is vastgelegd op 30 dagen na de factuurdatum, dit tenzij anders is overeengekomen.
   Bij niet betalen op deze vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling is vereist een intrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag en dit vanaf de vervaldag van de factuur.

  2. In geval de factuur langer dan 8 dagen onbetaald blijft te rekenen vanaf de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10 % en minimum van 10 euro en zulks als forfaitaire vergoeding voor de hogere administratiekosten die deze vertraging in betaling veroorzaken.

  3. De facturen zijn gedateerd op de dag van verzending of overhandiging.

 8. Eigendomsvoorbehoud
  Onverminderd artikel3, blijven de goederen eigendom van Camperservice.be tot de volledige betaling van de prijs.

 9. Algemeen

  1. Wanneer een klant nalaat één of meerdere facturen te betalen of mocht blijken dat de financiële toestand aan ernstige twijfel onderhevig is, zijn wij gerechtigd elke verdere levering van goederen  en diensten stop te zetten tot wanneer de vervallen facturen, inclusief de verwijltoeslagen betaald zijn.

  2. Zonder uitdrukkelijk vermelding in het contract mag geen enkel bedrag achtergehouden worden als waarborg voor de geleverde goederen.

 10. Plaats en ontstaan van de verbintenis - bevoegde rechtbank

  1. Alle verbintenissen welke voortspruiten uit een overeenkomst zijn ontstaan in Deinze.

  2. In elk geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze woonplaats bevoegd.
   De partijen zullen echter ten allen tijde vooral alle betwistingen in de minne trachten te regelen.

Contact

Heeft u een vraag of wenst u een afspraak, mail ons:

U kan bij ons terecht voor zowat alle gekende merken van kampeeraccessoires

we verdelen alle gekende merken

Thule

 

Fiamma

 

Dometic

 

Weaco

 

Thedford

 

Seitz

 

Remiz

 

Wij zijn Riemo-dealer

 

en nog veel meer....en nog

 • w-facebook

Camperservice.be
Parijsestraat 52
B-9800 Deinze

​© 2023 by Moving Company. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now